Đồng phục của Công ty tài chính CP Handico

Công ty tài chính cổ phần Handico (Hafic), thành lập năm 2005, là công ty thành viên của Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà nội (Handico). Lĩnh vực kinh doanh chính là trở thành đơn vị trung gian tài chính, thu xếp nguồn vốn cho Tổng công ty và các công ty thành viên.